ថ្នាក់រៀនចម្អិនអាហារ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនថ្នាក់រៀនចម្អិនម្ហូបខ្មែរខុសពីកន្លែងផ្សេង។ 

ថ្នាក់ឯកជនតូចមួយរៀបចំឡើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់ វាសនា ដែលផ្ដល់នូវឱកាសល្អបំផុតក្នុងការរៀនមិនត្រឹមតែអំពីម្ហូបខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរ។  យើងខ្ញុំអាចបន្ថែមការធ្វើដំណើរទៅផ្សារដើម្បីផ្ដល់នូវទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារពេញលេញផងដែរ។

‘សិស្ស’ របស់យើងខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងបរិយាកាសរួសរាយស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងអឹផាធើមិនមាត់ទន្លេរបស់យើងខ្ញុំនៅកណ្ដាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញ ហើយនៅពេលរៀនចប់មេរៀន លោកអ្នកអាចអាចរីករាយជាមួយនឹងការទទួលទានអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនមុខដែលលោកអ្នកចម្អិនផ្ទាល់។

ទេសចរណ៍ឯកជនរបស់យើងខ្ញុំមានន័យថា មានពេលវេលាច្រើនក្នុងការសាកសួរសំណួរអំពីទាំងម្ហូបខ្មែរ និងវប្បធម៌ខ្មែរ។ យើងខ្ញុំនឹងមិនបញ្ចូលលោកអ្នកជាមួយនឹងភ្ញៀវផ្សេងទៀតនោះទេ លើកលែងតែមានការស្នើសុំ។

មុខម្ហូបសម្រាំងត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗ ផ្អែកទៅតាមចំណូលចិត្ត និងលក្ខខណ្ឌរបបអាហាររបស់លោកអ្នក។ តារាងមុខម្ហូបអាចជាអាហារសម្រាប់អ្នកតមសាច់ គ្មានជាតិទឹកដោះ គ្មានជាតិគ្លូធិន ឬកែសម្រួលមិនបញ្ចូលម្ហូបអាហារណាដែលលោកអ្នកមិនចូលចិត្ត។

តម្លៃចាប់ពី ៤៥ ដុល្លារ សម្រាប់ម្នាក់ (២ នាក់យ៉ាងតិច)       

ឬ ៦៥ ដុល្លារ សម្រាប់ម្នាក់ គិតបញ្ចូលទាំងស្រា (ស្រាបៀរ/ស្រា)

ថ្នាក់រៀនចម្អិនអាហាររបស់យើងខ្ញុំមានរៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ ឬអាហារល្ងាច ហើយយើងខ្ញុំសុំឲ្យលោកអ្នកចំណាយពេលប្រហែល ២-៣ ម៉ោង សម្រាប់ការទទួលបទពិសោធន៍នេះ។

សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំ ដើម្បីកក់ថ្នាក់រៀនចម្អិនអាហារ ឬទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារផ្ទាល់របស់លោកអ្នក។

Join our Cookery Class

Cooking Classes in Phnom Penh

Join our Cookery Class

 

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនថ្នាក់រៀនចម្អិនម្ហូបខ្មែរខុសពីកន្លែងផ្សេង។ 

ថ្នាក់ឯកជនតូចមួយរៀបចំឡើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់ វាសនា ដែលផ្ដល់នូវឱកាសល្អបំផុតក្នុងការរៀនមិនត្រឹមតែអំពីម្ហូបខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរ។  យើងខ្ញុំអាចបន្ថែមការធ្វើដំណើរទៅផ្សារដើម្បីផ្ដល់នូវទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារពេញលេញផងដែរ។

‘សិស្ស’ របស់យើងខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងបរិយាកាសរួសរាយស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងអឹផាធើមិនមាត់ទន្លេរបស់យើងខ្ញុំនៅកណ្ដាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញ ហើយនៅពេលរៀនចប់មេរៀន លោកអ្នកអាចអាចរីករាយជាមួយនឹងការទទួលទានអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនមុខដែលលោកអ្នកចម្អិនផ្ទាល់។

ទេសចរណ៍ឯកជនរបស់យើងខ្ញុំមានន័យថា មានពេលវេលាច្រើនក្នុងការសាកសួរសំណួរអំពីទាំងម្ហូបខ្មែរ និងវប្បធម៌ខ្មែរ។ យើងខ្ញុំនឹងមិនបញ្ចូលលោកអ្នកជាមួយនឹងភ្ញៀវផ្សេងទៀតនោះទេ លើកលែងតែមានការស្នើសុំ។

មុខម្ហូបសម្រាំងត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗ ផ្អែកទៅតាមចំណូលចិត្ត និងលក្ខខណ្ឌរបបអាហាររបស់លោកអ្នក។ តារាងមុខម្ហូបអាចជាអាហារសម្រាប់អ្នកតមសាច់ គ្មានជាតិទឹកដោះ គ្មានជាតិគ្លូធិន ឬកែសម្រួលមិនបញ្ចូលម្ហូបអាហារណាដែលលោកអ្នកមិនចូលចិត្ត។

តម្លៃចាប់ពី ៤៥ ដុល្លារ សម្រាប់ម្នាក់ (២ នាក់យ៉ាងតិច)       

ឬ ៦៥ ដុល្លារ សម្រាប់ម្នាក់ គិតបញ្ចូលទាំងស្រា (ស្រាបៀរ/ស្រា)

ថ្នាក់រៀនចម្អិនអាហាររបស់យើងខ្ញុំមានរៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ ឬអាហារល្ងាច ហើយយើងខ្ញុំសុំឲ្យលោកអ្នកចំណាយពេលប្រហែល ២-៣ ម៉ោង សម្រាប់ការទទួលបទពិសោធន៍នេះ។

សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំ ដើម្បីកក់ថ្នាក់រៀនចម្អិនអាហារ ឬទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារផ្ទាល់របស់លោកអ្នក។