មានសំណួរ?

យើងខ្ញុំតែងរីករាយក្នុងការជជែកលេងជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ភ្លក់រសជាតិម្ហូបអាហារជាពិសេសជានិច្ច។  ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលដំណឹងពីលោកអ្នក។

អាសយដ្ឋាន៖ តីរវិថី ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

អ៊ីម៉ែល៖ info at veasnainthekitchen.com

Veasna is in the Kitchen

មានសំណួរ?

យើងខ្ញុំតែងរីករាយក្នុងការជជែកលេងជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ភ្លក់រសជាតិម្ហូបអាហារជាពិសេសជានិច្ច។  ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលដំណឹងពីលោកអ្នក។

អាសយដ្ឋាន៖ តីរវិថី ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

អ៊ីម៉ែល៖ info@veasnainthekitchen.com